අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර වැල්ලවායේ අඹ වගාවක් නිරීක්ෂණය කරයි 12-07-18