සංහිඳියාව ගැන වාද විවාද කරන සැමට යුදහමුදාපතිගෙන් ඇරයුමක් 12-07-18