හම්බන්තොට වැලිවැවදී වනඅලි ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයෙකු මරුට 14-03-18