ගාල්ලට ඇදහැළුණු මහ වැස්සෙන් මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යටවෙයි 12-04-18