දෙමෝදර පානීය ජල ව්‍යාපෘතියෙන් ඉඩම් අහිමි වූවන් වීදි බසියි 11-07-18