නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනපති හමුවෙයි. 12-02-18