එ ජා ප යේ නලීන් බණ්ඩාරගෙන් රාජ්‍ය සේවකයින්ට අනතුරු ඇඟවීමක් 08-02-18