තෙල් මිල සූත්‍රය සමග භාණ්ඩ හා සේවා රැසක මිල ගණන් ඉහළ යන ලකුණු 12-07-18