එරබදු ශාකය වඳ වීමට ත් කෝකිල නාදය අඩු වීමට ත් සැබෑ හේතුව මෙන්න 16-04-18