ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වඩා බරපතළ තීන්දු තීරණ ගන්න ඕන.. 13-02-18