28 වසරකට පසු ඊයේ සිය මුල්බිම් හිමි වූ යාපනය ජනතාව අද සිංහල - දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සැමරුවේ මෙලෙසයි 15-04-18