මහනුවර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් 280ක් අත්අඩංගුවට - මෙහෙයුම් කාර්යාලයකුත් වටලයි 14-03-18