හිසට සෙවණ නොමැතිව මහ වැස්සට ගසක් යටට වී සිටි පවුලක කඳුළු කතාව 13-03-18