ස්ථාන මාරුවකට එරෙහි උතුරු මැද පළාත් සෞඛ්‍ය රියැදුරු උපවාසය 12-03-18