ආපදා පෙර සුදානම පිළිබඳව ආචාර්ය සේනක බස්නායක සමග කළ සාකච්ඡාව 12-09-17