ගාලු මුහුදේ අනතුරට පත් රුවල් නැවක් නාවික හමුදාවෙන් මුදා ගනී 16-04-18