ඉසුරට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි නාමල් පොලීසියෙන් ඉල්ලයි 13-01-18