පුරසබය - ගම්පහ නගර සභාවේ ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂකයන් මුහුණට මුහුණ 10-01-18