බෙල්ලන්කඩවල එල්ලංගාවේ මියැදෙන වැව් ගොන්නට එක්වූ තවත් වැවක් 12-01-18