ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආර්ථික කවුන්සිලය පළමුවරට රැස්වෙයි 13-09-17