අනුරාධපුර - විලච්චිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිරකරමින් විරෝධතාවක් 12-02-18