කුරුණෑගල මිල්ලව පවත්වාගෙන ගිය කසිප්පු ජාවාරමක් වැටලූ අයුරු 10-01-18