පළාත් සභා ඡන්දයේ ප්‍රමාදය ගැන මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිගේ අදහස 10-07-18