දෙවුන්දර මුහුදේ දී ධීවර බෝට්ටුවක් නෞකාවක ගැටී දෙදෙනෙකු මරුට 10-01-18