දින නියමයක් නොමැතිව වසා දැමුණු මහනුර පාසල් අද සිට යළි විවෘතයි 12-03-18