රටම බලා සිටි නෙළුම් කුළුණ හදිසියේම මහ රෑ එළිය වූ වීඩියෝව මෙන්න 12-07-18