මනුෂ්‍යත්වයේ දෑත් දිගු කරමින් ආනමඩුවේ ජනතාය රටට දුන් ආදර්ශය 12-03-18