ප්‍රදේශ රැසකට අද ත් තද වැසි - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 14-09-17