දෙවුන්දර බෝට්ටු අනතුරින් මිය ගිය ධීවරයින්ගේ පවුල්වලට වන්දි 12-01-18