සෞදියේදී ඝාතනය වූ ලාංකික කතගේ දේහය මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට පියවර 14-03-18