මෙවර පළාත් පාලන ආයතනවල 29%ක කාන්තා නියෝජනයක් 12-03-18