ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ අතුරු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට 21-09-17