නිසි නඩත්තුවක් නැතිව විනාශයට පත්වෙමින් තිබෙන ප්‍රජාශාලාවක් 12-03-18