ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකාව සබඳතා ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා - සී.වී.විග්නේෂ්වරන් 16-04-18