සරම කඩා දැමූ බව කී සිසුවා සිසුවියක් දූෂණය කලැයි අත්අඩංගුවට ගනී 15-11-17