අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ජනපති නිල නිවසේ චාරිත්‍ර ඉටු කළ අයුරු 15-04-18