පාර්ලිමේන්තුවේ ගැටුම ගැන දේශපාලන නියෝජිතයින්ගේ විවිධ අදහස් 12-01-18