කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ කැලණි පාලම අසළ හෙට සිට තාවකාලිකව වසා දැමෙයි 10-01-18