කළු ගඟේ ඉවුරු ඛාදනය හේතුවෙන් කළුතර අවට ගම්මාන රැසක ජනතාවට පීඩා 13-01-18