බඩ ඉරිඟු විකුණා බඩ වියත රැකගන්නා අනුරාධපුරයේ දිවි ගෙවන ගොවීන් 12-03-18