මම කෑගහනකොට ඔයගොල්ලෝ කෑගහන්න ආ අගමැති කොලේ ඉරාගෙන ඇඟේ හලාගනී 11-01-18