මුල්ගල් හා අත්තිවාරම්වලට පමණක් සීමා වී ඇති අම්පාරේ ඉදිකිරීම්... 15-04-18