බීමතින් පැමිණි පිරිසකගෙන් කටුගස්තොට රෝහලේ නිලධාරීන්ට තර්ජන 16-04-18