වන අලි ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින හම්බන්තොට බඳගිරිය වෙහෙරගොඩ ජනතාව 09-02-18