බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට විවෘතව අමුත්තන් හමුවීමට විශේෂ අවස්ථාවක් 15-04-18