වන අලි කඩා වැදීම් හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වූ ගල්ගමුව ඇහුටුවැව ජනතාව 12-01-18