බැඳුම්කර කොමිසමේ පෙනී සිටින්නැයි අර්ජුන මහෙන්ද්‍රන්ට සිතාසි 14-09-17