පසුගිය රජයේ වංචා හා දූෂණවලට මගපෑදූ ලියවිල්ලක් ගැන හෙළිදරව්වක් 12-09-17