ජාත්‍යන්තර සූර්ය බලශක්ති සමුළුවේ සමාරම්භක උළෙල නවදිල්ලියේදී 12-03-18