නිට්ටඹුව සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් 10-07-18